Inhoudsopgave:
Druk op de button om naar het desbetreffende artikel te gaan.
Artikel 01 Leden van de vereniging.
Artikel 02 Rechten van leden.
Artikel 03 Lidmaatschap NVN.
Artikel 04 Statuten en huishoudelijk reglement.
Artikel 05 Stemming.
Artikel 06 Contributie.
Artikel 07 Termijn bestuursleden.
Artikel 08 Commissies.
Artikel 09 Kascommissie.
Artikel 10 Taakverdeling bestuursleden.
Artikel 11 Bestuursbesluiten.
Artikel 12 Wijziging huishoudelijk reglement.
Artikel 13 Onvoorzien.

Artikel 01 – Leden van de vereniging.
Bij onze vereniging kunnen lid worden:
 • Pré-dialysepatiënten.
 • Hemo-dialysepatiënten.
 • Peritoneale-dialysepatiënten (CAPD en APD).
 • Getransplanteerden.
 • Partners/nabestaanden en familieleden van nierpatiënten.
 • Iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt.
Buitengewone leden van de vereniging kunnen zijn:
 • Personen die door het bestuur daartoe worden benoemd.
 • Familieleden van onder artikel 1 genoemde personen die niet onder de hierboven gewone leden vallen.

Het bestuur beslist over de acceptatie van buitengewone leden.

Artikel 02 – Rechten van leden.
Leden hebben onder meer recht op:
 • Het bijwonen van alle algemene en bijzondere ledenvergaderingen.
 • Het doen van voorstellen.
 • Deelneming aan de discussie en de stemmingen.
 • Schriftelijke stemming dan wel stemming bij volmacht is mogelijk.
 • Het noemen van kandidaten bij verkiezingen voor het bestuur en de commissies.
Artikel 03 – Lidmaatschap NVN.
Het bestuur van de vereniging zal alle leden met een lidmaatschap als lid aanmelden van de:
 • Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN),
  Groot Hertoginnenlaan34,
  1400 AG  BUSSUM.

Artikel 04 – Statuten en huishoudelijk reglement.
Nadat een lid is ingeschreven, ontvangt hij/zij een exemplaar van het huishoudelijk reglement. De statuten zullen ter inzage worden gelegd op het secretariaat van de dialyseafdeling te Doetinchem.
Zowel het huishoudelijk reglement, alsmede de statuten zijn tevens ter inzage via www.slidia.nl.

Artikel 05 – Stemming.
Schriftelijke stemming dan wel stemming bij volmacht is mogelijk.

Artikel 06 – Contributie.
De jaarlijkse contributie is vastgesteld op:
 • € 25,00 voor volledig lidmaatschap (incl. lidmaatschap NVN).
 • € 15,00 voor partnerlidmaatschap (incl. lidmaatschap NVN).

Wijzigingen over de contributiebedragen beslist de Algemene Leden Vergadering (ALV). De jaarlijkse contributie moet in overeenstemming zijn met de te verwachten uitgaven op langere termijn.
De contributie dient te worden voldaan op:
IBAN NL83 RABO 0141 4883 87, ten name van Nierpatiëntenvereniging Slidia.

Artikel 07 – Termijn bestuursleden.
Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar en treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster en zijn terstond herkiesbaar.
De aftredenden blijven deel uitmaken van het bestuur tot de nieuw gekozenen hun functie gaan vervullen.
Het bestuur bestaat uit minimaal 5 leden en maximaal 9 leden.
Aftreding en verkiezing hebben plaats in een algemene ledenvergadering.

Artikel 08 – Commissies.
Het bestuur kan commissies in het leven roepen, waarin minstens één bestuurslid zitting heeft. Dit bestuurslid rapporteert over de commissie in bestuursvergaderingen.
Het bestuur draagt voor de werkzaamheden de verantwoordelijkheid.

Artikel 09 – Kascommissie.
Het bestuur stelt, bij monde van de voorzitter, aan de algemene ledenvergadering voor tenminste twee personen te benoemen, niet uit het bestuur, als kascommissie, die de boeken controleert en verslag uitbrengt op de volgende ledenvergadering.

Artikel 10 – Taakverdeling bestuursleden.
DE VOORZITTER:
 • Leidt alle vergaderingen en wordt bij ontstentenis vervangen door een ander bestuurslid.
 • Stelt samen met de secretaris en penningmeester de agenda voor de vergadering samen.
DE SECRETARIS:
 • Verzorgt de correspondentie.
 • Verzorgt de notulen van het bestuur, welke uiterlijk vier weken voor de volgende vergadering in het bezit dienen te zijn van alle bestuursleden.
 • Houdt het schema van aftreden van de bestuursleden bij.
 • Stelt in overleg met de voorzitter en de penningmeester de agenda samen van de vergaderingen.
DE PENNINGMEESTER:
 • Beheert de financiële administratie.
 • Begeleidt de inning van de contributie.
 • Draagt zorg voor een nauwkeurige boekhouding.
 • Is verplicht te allen tijde het bestuur inzage in de kas en in de bescheiden te geven.
 • Dient tijdig voor het einde van het boekjaar bij het bestuur de rekening in van de werkelijk gemaakte kosten over het afgelopen verenigingsjaar.
 • Houdt de ledenadministratie bij.
 • Stelt in overleg met de voorzitter en de secretaris de agenda samen van de vergaderingen.
DE OVERIGE BESTUURSLEDEN:
 • Hebben geen specifieke taken.
 • Kunnen deelnemen aan een commissie.
 • Kunnen bepaalde taken van de secretaris en penningmeester overnemen en de voorzitter vervangen bij diens afwezigheid.

Artikel 11 – Bestuursbesluiten.
Alle besluiten van het bestuur worden genomen met meerderheid van stemmen. Indien geen meerderheid wordt bereikt, beslist de voorzitter.

Artikel 12 – Wijziging huishoudelijk reglement.
Het bestuur is bevoegd het huishoudelijk reglement te wijzigen.

Artikel 13 – Onvoorzien.
In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien handelt het bestuur zoals het dit in het belang van de vereniging noodzakelijk oordeelt.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com