Deze statuten zijn notarieel vastgelegd met referentie rh/cs/31571, d.d. 19 april 2005 door notaris mr. J.M.M. Kreijn, kantoorhoudend bij notariskantoor Kreijn & Hetterscheidt, Op de vaart 5-7, 6444 AH Brunssum.
Inhoudsopgave:
Druk op de button om naar het desbetreffende onderwerp te gaan.
Ga naar: NAAM EN ZETEL
Artikel 01
Ga naar: DOEL
Artikel 02
Ga naar: BOEKJAAR
Artikel 03
Ga naar: LIDMAATSCHAP
Artikel 04 t/m 07
Ga naar: GELDMIDDELEN
Artikel 08 
Ga naar: BESTUUR
Artikel 09 t/m 11
Ga naar: JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 11
Ga naar: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12 t/m 14
Ga naar: STATUTENWIJZIGING
Artikel 15
Ga naar: ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 16
Ga naar: HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 17

NAAM EN ZETEL
Artikel 1 
 1. De vereniging draagt de naam: Nierpatiëntenvereniging “Slidia” (Slingeland Dialysecentrum).
 1. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Doetinchem, Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem.
DOEL
Artikel 2 
 1. De vereniging heeft ten doel:
  • het behartigen van de belangen van dialyse patiënten, predialyse patiënten en ex-dialyse patiënten, die wonen in het werkgebied van de vereniging en/of als nierpatiënt verbonden aan het Dialysecentrum van het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem;
  • het bevorderen van de mondigheid, verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van nierpatiënten, waarbij de vereniging als spreekbuis voor de aangesloten patiënten fungeert;
  • en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 2. Zij tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  1. het bevorderen van het contact tussen de leden;
  2. het geven van voorlichting over sociaal-maatschappelijke aangelegenheden;
  3. het opkomen van het algemeen belang van nierpatiënten;
  4. het organiseren van ontmoetingsbijeenkomsten, die het karakter van voorlichting en/of ontspanning hebben;
  5. het aansluiten bij de Nierpatiëntenvereniging N.V.N. te 1400 AG Bussum, Groot Hertoginnelaan 34;
  6. en alle overige wettige middelen.
BOEKJAAR
Artikel 3 

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar, indien mogelijk.
LIDMAATSCHAP
Artikel 4 
De aanmelding tot het lidmaatschap van de vereniging geschiedt bij het bestuur.
Leden van de vereniging kunnen zijn:
 • dialyse patiënten en hun partners;
 • predialyse patiënten en hun partners;
 • getransplanteerden en hun partners;
 • partners van overleden patiënten.

Artikel 5
Het bestuur beslist over de toelating tot lid. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 6
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden, ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden geoefend.

Artikel 7
 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door overlijden van het lid;
  2. door schriftelijke opzegging door het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging, deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer de verplichtingen jegens de vereniging niet worden nagekomen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  4. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijdt met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur.
 1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden met in achtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 1. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 1. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk:
  1. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging de werking van een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten;
  2. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.
 1. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur.
 1. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de bijdrage voor het geheel verschuldigd.
GELDMIDDELEN
Artikel 8 
 1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit contributies van leden, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, subsidies, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten.
 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die tijdens een algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld.
 1. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de contributie te verlenen.
BESTUUR
Artikel 9
 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemenen vergadering. Voor de eerste maal evenwel wordt het aantal bestuursleden vastgesteld bij deze akte zoals aan hoofde dezes is vermeld. Zij worden benoemd door de algemene vergadering uit de leden.
 1. Het bestuur stelt zoveel kandidaten als er plaatsen te vervullen zijn. De namen van de kandidaten moeten op de agenda van de desbetreffende algemene vergadering worden vermeld. Tegenkandidaten kunnen worden gesteld mits de voordracht schriftelijk wordt ingediend bij de secretaris, ondertekend door ten minste vijf leden, vóór aanvang van de vergadering.
 1. Bestuursleden worden gekozen voor een termijn van ten hoogste drie jaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar met dien verstande dat geen bestuurslid voor een langere aaneengesloten termijn dan twaalf jaren in functie kan blijven. Bovendien defungeren op de jaarlijkse algemene vergadering die bestuursleden die vanwege hun gezondheidstoestand niet meer in staat tot besturen zijn.
 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt zodra het bestuurslid niet langer voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap gesteld en bij beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging.
 1. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
 1. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van twee maanden. In tussentijdse vakatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien door het houden van een verkiezing in de eerstvolgende algemene vergadering. Bestuurders die benoemd zijn in een tussentijdse vakature nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun aftreden voorganger.
 1. Voortijdige ontbinding van het bestuur kan plaats vinden indien daartoe door een algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen besloten wordt. In dat geval en ingeval van gelijktijdige ontslagname van alle bestuursleden dient door het aftredende bestuur binnen drie weken te worden opgeroepen tot een nieuwe vergadering waarin een nieuw bestuur wordt gekozen zonder dat kandidaatstelling vooraf verplicht is.
Artikel 10
 1. Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging en met de uitvoering en handhaving van de statuten, regelementen en besluiten. De werkwijze van het bestuur wordt geregeld bij huishoudelijk reglement.
 1. Het bestuur benoemd uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, tezamen vormen zij het dagelijks bestuur. Eén persoon kan meerdere doch maximaal twee van deze functies vervullen. Het dagelijks bestuur dient echter tenminste uit drie personen te bestaan, zodat, indien een bestuurslid meerdere van de hiervoor genoemde functies vervult, danwel indien er sprake is van één of meerdere vacatures, het dagelijks bestuur wordt aangevuld met andere leden van het bestuur.
 1. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding in overeenstemming met de bestuursbesluiten.
 1. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 6 bepaalde wordt de vereniging vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
 1. Zowel het bestuur als het dagelijks bestuur blijven wettig geconstitueerd ook al is hun ledental gedaald beneden het statutair vereiste.
 1. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd en eventueel ontslagen.
JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 11 
 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 1. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten met toelichting aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.
 1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 1. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 1. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een anderen commissie.
 1. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2, vijf jaar lang te bewaren.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12 
 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt, zo mogelijk, een algemene vergadering gehouden (jaarvergadering). In deze algemene vergadering komen onder meer aan de orde:
  1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 11 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  2. de benoeming van de in artikel 11 bedoelde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  3. voorziening in eventuele vakatures;
  4. voorstellen van het bestuur of van leden.
 1. De algemene vergadering worden bijeengeroepen door het bestuur, met in achtneming van een termijn van vier weken.
  De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling bevattende de te behandelen agendapunten.
 1. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen vier weken geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 12 lid 3 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen.
Artikel 13
 1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem. Ieder lid is bevoegd tevens de stem uit te brengen van één ander lid, mits dit lid hem daartoe schriftelijk heeft gemachtigd. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.
 1. Stemming over zaken geschiedt mondeling, schriftelijk danwel bij volmacht. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
 1. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Blanco stemmen worden als ongeldig aangemerkt. Bij staking van stemming wordt het voorstel geacht te zijn verworpen indien dit zaken betreft. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand de meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben gekregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
 1. Leden kunnen voorstellen ter behandeling in de algemene vergadering indien mits dit schriftelijk geschiedt bij de secretaris ondertekend door tenminste drie leden. Bij tijdige indiening is het bestuur verplicht die voorstellen op de agenda van de vergadering te vermelden. De voorzitter beslist over het al dan niet in stemming brengen van voorstellen welke niet op de agenda van de vergadering zijn vermeld. Onder voorstellen niet mede verstaan voordrachten van tegenkandidaten voor het vervullen van plaatsen in het bestuur als bedoeld in artikel 9 lid 2.
 1. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Artikel 14
 1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in artikel 12 lid 4 laatste zin. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal één van de andere bestuursleden als leider van de vergadering optreden.
 1. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen gehouden. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 15 
 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 1. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 1. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd , dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 1. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 16  
 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 1. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 1. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
 1. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 17  
 1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitvoering van het stemrecht, de kandidaatstelling en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 1. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering op voorstellen van  het bestuur of indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste tien leden van de vereniging.
 1. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten worden toegestaan.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com